Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Ondergrondse Buisleidingen

KATHODISCHE BESCHERMING VAN TRANSPORTLEIDINGEN


Transportleidingen voor vloeistoffen, gassen en dergelijke, worden ongeacht de soortelijke bodemweerstand, kathodisch beschermd. Lekkage veroorzaakt door corrosie kan immers direct en indirect grote gevolgen hebben. Naast dat bij een dergelijke situatie de leiding tijdelijk buiten gebruik moet worden gesteld, moet ook de verontreinigde grond afgevoerd en behandeld worden. Dat brengt zeer hoge kosten met zich mee. De kosten van een kathodische beschermingsinstallatie wegen niet op tegen de hoge kosten die het risico van corrosie met zich meebrengt.

 

Anodegrondbedden

Als beschreven in KB systemen kunnen deze worden uitgevoerd met opofferingsanoden of een gelijkrichter.

Kleine objecten met een gelimiteerde stroombehoefte kunnen het eenvoudigst met galvanische anoden worden beschermd.

Voor grotere leidingnetten wordt gebruik gemaakt van het systeem met opgedrukte spanning, waarbij een anodegrondbed met inerte anoden wordt aangebracht. Bij dit systeem kan onderscheid worden gemaakt tussen oppervlaktebedden en diepgrondbedden. In beginsel geldt dat altijd voldoende afstand moet worden gehouden tot alle elektrisch geleidende ondergrondse objecten.

Dat is noodzakelijk om nadelige invloeden op deze objecten te voorkomen. Mede om die reden worden anodegrondbedden in stedelijke gebieden meestal in diepboring, bij voorkeur tot in het verziltingsgebied, aangebracht. De grote voordelen hiervan zijn de lagere overgangsweerstand en de zeer goede spreiding. Dat maakt het aanbrengen van anodegrondbedden tot een diepte van 150 meter mogelijk.

Gelijkrichters

De gelijkrichters zijn doorgaans afgevlakt (rimpel maximaal 5%), voorzien van een Volt- en Ampèremeter en instelbaar door middel van een traploze regeling. Met het oog op controlemetingen kan een timer worden ingebouwd voor het automatisch aan- en uitschakelen.

Sectionering

Grote buisleidingsystemen in stedelijke en industriële gebieden met veel ondergrondse nevengeleiders zijn als regel in secties verdeeld door middel van isolatiestukken of isolatieflenzen. In normale bedrijfstoestand zijn deze isolatiestukken via een meetpaal elektrisch doorverbonden. Bij een inspectiemeting kan per sectie het stroomverbruik worden bepaald en kunnen eventuele fouten snel worden gelokaliseerd.

Mantelbuizen

Bij leidingkruisingen met spoorwegen of wegen worden vaak mantelbuizen toegepast, die kunnen worden onderscheiden in isolerende en niet-isolerende mantelbuis.

Bij elektrisch isolerende mantelbuizen (goed bekleed staal, asbest-cement, kunststof en dergelijke) is vaak alleen mogelijk met behulp van een draad-, lint- of kettinganode in de mantelbuis. Deze moet over de gehele lengte van de mantelbuis, in de ruimte tussen de leiding en de mantelbuis, zijn aangebracht. De ruimte tussen de leiding en mantelbuis moet gevuld zijn met een goed geleidende vloeistof (elektrolyt). Om de werking van de kathodische bescherming te kunnen controleren wordt een referentie-elektrode tussen de leiding en mantelbuis geplaatst.

Bij elektrisch geleidende mantelbuizen (onbekleed staal of beton wat geruime tijd in vochtig elektrolyt ligt) kan de kathodische beschermstroom via de wand van de mantelbuis de leiding bereiken en deze toch enigszins beschermen. De beschermstroom zal echter bij het uittreden de binnenzijde van de mantelbuis aantasten. Als het aantal lekken in de bekleding van de leiding ten opzichte van de grootte van het uittrede-oppervlak beperkt is, is de aantasting acceptabel. Wel bestaat het risico dat het geleidend vermogen van de mantelbuis, door afzetting van niet-geleidende corrosieproducten op het uittrede-oppervlak, verloren gaat. Dat heeft tot gevolg dat de kathodische bescherming van de ommantelde leiding afneemt en na verloop van tijd geheel verdwijnt.

Zinkers

Kruisingen van leidingen met waterwegen worden als regel gerealiseerd door toepassing van zinkers. Bij kleine stalen zinkers, die een onderdeel vormen van een niet-metallische pijpleiding, is kathodische bescherming via opofferingsanoden meestal de aangewezen oplossing. Grote zinkerbundels worden meestal gemeenschappelijk met opgedrukte spanning beschermd en elektrisch geisoleerd van de landleidingen.