Vandervelde Protection BV - Postbus 687 - 2700AR - Zoetermeer - T: +31 (0)79 3611308 - vdv@vandervelde.nl

Grondwatermonitoring [AS SIKB 2000 protocol 2002]

 

Monstername van het grondwater uit de bij de tank aanwezige grondwaterpeilbuizen en analyse door een RVA-geaccrediteerd laboratorium op minerale oliën en BTEX (conform AS3000).

Grondwaterpeilbuis laten plaatsen? Stuur ons een email.

Neem voor meer informatie contact met ons op 079 3611308 – vdv@vandervelde.nl

 

Met ingang van 1 januari 2009 zijn naast de analyses op BTEX en Minerale Olie, ook de analyses op MBTE ( methyl-tertial-butylether) en ETBE (ethyl-tertiar-butylether) verplicht. Het gaat hier om stoffen die als loodvervanger aan benzine worden toegevoegd. Bij deze nieuwe regelgeving is nog geen rekening gehouden met locaties waar alleen dieselopslag is. De beroepssector heeft dit naar VROM gecommuniceerd, maar of de locaties met alleen dieselopslag alsnog vrijgesteld zullen worden is nu nog niet duidelijk. Tot zolang zullen wij met ingang van 2009 op die locaties waar ook sprake is van opslag van benzine, de extra analyses uitvoeren.

Voor onderstaande inspecties is Vandervelde Protection door de RvA geaccrediteerd onder registratienummer I 011:
Kathodische Bescherming [AS6800 – protocol 6801]
Water/Sludge Controle [AS6800 – protocol 6802]
Aarding Vulpunten [AS6800 – protocol 6803]
Grondwatermonitoring  [AS SIKB 2000 protocol 2002]

 

 

TOELICHTING OP GRONDWATERMONITORING

Grondwaterpeilbuizen
Bij ondergrondse opslagtanks dienen grondwaterpeilbuizen te worden geplaatst en deze dienen vervolgens jaarlijks te worden bemonsterd. Het aantal peilbuizen dat moet worden geplaatst bedraagt tenminste één peilbuis voor een tankcluster van maximaal 3 tanks. Tevens dient er één grondwaterpeilbuis stroomafwaarts te worden geplaatst. Bij een driehoekopstelling van de peilbuizen staat er altijd één stroomafwaarts. Een grondwaterpeilbuis bij de olie-benzine afscheider is vanuit milieuoogpunt aan te bevelen. Indien het grondwaterniveau lager is dan 5 meter minus maaiveld zijn geen peilbuizen nodig.

De van toepassing zijn de wetgeving: Besluit en Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer – Staatsblad 2007, nummer 415, respectievelijk Staatscourant 16 november 2007, nr. 223 / pag. 1 ( incl. de wijzigingsbesluiten daarna)

 

Jaarlijkse monitoring
Grondwaterpeilbuizen moeten jaarlijks worden bemonsterd volgens het protocol VKB-2002. Bij elke bemonstering van grondwater wordt tevens het grondwaterniveau gemeten. Vandervelde Protection is voor de bemonstering van grondwater geaccrediteerd.

Het monster wordt geanalyseerd door een door een RvA geaccrediteerd laboratorium op de aanwezigheid van minerale olie componenten en vluchtige aromaten (BTEX) volgens wettelijke normen. Per 1 januari 2008 gaat de rapportage hiervan volgens het AS 3000 protocol.

Met ingang van 1 januari 2009 zijn naast de analyses op BTEX en Minerale Olie, ook de analyses op MTBE ( methyl-tertiair-butylether) en ETBE (ethyl-tertiair-butylether) verplicht. Het gaat hier om stoffen die als loodvervanger aan benzine worden toegevoegd. Bij deze nieuwe regelgeving is nog geen rekening gehouden met locaties waar alleen dieselopslag is. De beroepssector heeft dit naar VROM gecommuniceerd, maar of de locaties met alleen dieselopslag alsnog vrijgesteld zullen worden is nu nog niet duidelijk. Tot zolang zullen wij met ingang van 2009 op die locaties waar ook sprake is van opslag van benzine, de extra analyses uitvoeren.


Streef- en Interventie waarden

Voor een evaluatie van de analyseresultaten, onderscheidt de wet Bodembescherming drie indicatieve waarden:

S – Streefwaarde: Referentiewaarde waarboven sprake is van verontreiniging
I – Interventiewaarden: Toetsingswaarde om de noodzaak van een sanering (onderzoek) aan te geven. Boven deze waarde is er sprake van een ernstige verontreiniging.
Blanco: Geen toetsingswaarde vastgesteld
 

 

Vluchtige verbindingen S I
MTBE/ETBE μg/l 9200
Aromaten
Benzeen μg/l 0,20 30
Ethylbenzeen μg/l 4,0 150
Tolueen μg/l 7,0 1000
Xylenen (som 3) μg/l 0,20 70
Naftaleen μg/l 0,01 70
Minerale olie GC
Minerale olie C10 – C40 mg/l 50 600

 

 

MTBE en ETBE
Op 1 februari 2009 is de Circulaire toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreiniging in werking getreden(Staatscourant 2139, 18-12-2008).

Er geldt een zorgplicht voor de bodem en een herstelplicht wanneer er toch verontreiniging ontstaat. Voor genoemde componenten zijn vanwege principe van zorgplicht dan ook geen streef- en interventiewaarden van toepassing.